Maak een nieuw wachtwoord aan

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen

Uw wachtwoord is zwak Een wachtwoord is vereist De link die wij u hebben toegestuurd om uw wachtwoord te resetten is verlopen. Ga alstublieft terug naar het login-scherm, klik op 'Wachtwoord vergeten?' en voer uw gegevens in. Wij sturen u een nieuwe link toe.
Uw wachtwoord dient:
  • minstens 8 tekens lang te zijn
  • zowel nummers als letters te bevatten (en ten minste één hoofdletter)
  • en mag niet uw voornaam en/of achternaam bevatten.
Uw wachtwoorden dienen overeen te komen.

Geweldig!

Uw nieuwe wachtwoord is ingesteld. Ga verder om in te loggen.

Gebruikersvoorwaarden van CrossLend's website voor kredietnemers en investeerders

Welkom op de website www.crosslend.com (hierna aangeduid als het "CrossLend Platform"). De website www.crosslend.com wordt beheerd door CrossLend GmbH, Kemperplatz 1, 10785 Berlin (hierna "CrossLend" genoemd). CrossLend maakt de technische diensten van het CrossLend Platform beschikbaar aan potentiële en actieve kredietnemers en investeerders ("Gebruikers").

In verband met de diensten die worden aangeboden onder deze gebruikersvoorwaarden handelt CrossLend noch als kredietinstelling noch als financiële dienstverlener, en verricht daarnaast geen financiële diensten zoals gedefinieerd in de Duitse Bankwet (Kreditwesengesetz).

Lees alstublieft de volgende voorwaarden (hierna "CrossLend Gebruikersvoorwaarden" genoemd), die van toepassing zijn op Gebruikers die geïnteresseerd zijn in kredietbemiddeling of in de selectie van en inschrijving op effecten.

1. Algemeen

1.1 Het gebruik van het CrossLend Platform is alleen toegestaan op grond van de CrossLend Gebruikersvoorwaarden.

1.2 Het gebruik van het CrossLend Platform is gratis voor de Gebruikers. Er bestaat echter geen recht op het gebruik van het CrossLend Platform en op de diensten van CrossLend. Het is ter discretie van CrossLend om een potentiële kredietnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren en overeenkomstig ook geen bemiddelingsdiensten uit te voeren in dergelijke gevallen.

1.3 CrossLend behoudt zich het recht voor om de CrossLend Gebruikersvoorwaarden te veranderen. Veranderingen worden beschouwd als aanvaard door de Gebruiker indien geen schriftelijk bezwaar is gemaakt aan CrossLend binnen één maand vanaf de kennisgeving van de wijziging. CrossLend zal in de wijzigingsnotificatie nogmaals specifiek op deze consequentie wijzen.

2. Diensten voor potentiële en actieve kredietnemers

2.1 Het CrossLend Platform biedt potentiële en actieve kredietnemers een technisch platform aan voor de voorbereiding, toepassing, nakoming en beëindiging van kredieten. Het CrossLend Platform maakt het in het bijzonder mogelijk voor potentiële en actieve kredietnemers om een overzicht te krijgen van mogelijke kredietvoorwaarden, alsook van de status van hun kredietaanvragen of actieve kredieten. Kredietnemers moeten personen zijn die verblijven in- en burger zijn van, of indien geen burger, tenminste twee jaar hebben verbleven in, het land van de aanvraag (dit kan ieder land zijn waar CrossLend diensten aanbiedt voor potentiële en actieve kredietnemers zoals hieronder aangegeven).

2.2 CrossLend verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie over de respectievelijke potentiële of actieve kredietnemer voor de uitvoering van de diensten van het CrossLend Platform en bewaart deze informatie gedurende de contractuele looptijd van deze Gebruikersvoorwaarden. CrossLend zal voor deze doeleinden basisgegevens en kredietverzoek-gegevens verzamelen als ook gegevens voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de gebruiker, van zowel van de Gebruiker zelf, alsook van openbaar beschikbare en andere bronnen in naam van de Gebruiker, die voor deze doeleinden beschikbaar worden gesteld aan CrossLend beschikbaar worden gesteld door de Gebruiker. Voor de voorbereiding, de aanvraag, de nakoming en de beëindiging van een krediet zal CrossLend, namens de Gebruiker en in het kader van de technische diensten van het CrossLend Platform,

2.2.1 kredietrapporten verzamelen van credit bureaus, potentiële of actieve schuldeisers van de Gebruiker, alsook van derden waaraan kredietvorderingen tegen de Gebruiker zijn overgedragen;

2.2.2 informatie over de aanvraag, de nakoming en de beëindiging van kredieten van potentiële of actieve schuldeisers van de Gebruiker verzamelen, alsmede van derden waaraan kredietvorderingen tegen de Gebruiker zijn overgedragen;

2.2.3 Basisgegevens, kredietverzoekgegevens, alsmede gegevens en waarschijnlijkheidswaarden (scores) voor de beoordeling van uw kredietwaardigheid aan uw potentiële en actieve schuldeisers als ook aan derden aan wie de kredietvorderingen jegens u zijn overgedragen

2.2.4 informatie over de aanvraag, de nakoming en de beëindiging van de kredieten ter beschikking stellen aan deelnemende investeerders en aan derden waaraan kredietvorderingen tegen de Gebruiker zijn overgedragen.

2.3 De Gebruiker ontheft bij dezen zijn potentiële of actieve schuldeisers van het bankgeheim, tot in zoverre het nodig is voor hen om kredietrapporten van kredietbureaus over te dragen aan CrossLend, evenals informatie over de voorbereiding, de aanvraag, de nakoming en de beëindiging van kredieten.

3. Diensten voor potentiële en actieve investeerders

3.1 Het CrossLend Platform biedt potentiële en actieve investeerders een technisch platform voor de selectie van- en inschrijving op effecten, alsook voor de toegang tot informatie en berichten over hun betaal- en effectenrekening. Het CrossLend Platform maakt het voor potentiële en actieve investeerders in het bijzonder mogelijk om een overzicht te verkrijgen  van de effecten waarop kan worden ingeschreven en van de status van effecten waarop ingeschreven is. Investeerders dienen particulieren te zijn die woonachtig zijn in het land van de aanvraag (dit kan ieder land zijn waar CrossLend diensten aanbiedt voor potentiële en actieve kredietnemers, zoals hieronder aangegeven).

3.2 CrossLend verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie over de respectieve potentiële of actieve investeerder voor de uitvoering van de diensten van de CrossLend Platform en bewaart deze informatie gedurende de contractuele looptijd van deze Gebruikersvoorwaarden. CrossLend zal voor deze doeleinden basis- en inschrijvingsgegevens verzamelen van de Gebruiker. Ten behoeve van het toestaan van de inschrijving op effecten en de levering van betaal- en effectenrekeningen, zal CrossLend namens de Gebruikers, binnen het bereik van de technische diensten van het CrossLend Platform en gedurende de contractuele looptijd,

3.2.1 inschrijvingsgegevens voor het openen van een betaal- en effectenrekening overdragen aan de bank verantwoordelijk voor het verstrekken van een rekening (voor het openen van een betaal- en effectenrekening is een aparte, succesvolle identiteitscontrole door de kredietinstelling of door een derde partij op last van de kredietinstelling vereist);

3.2.2 gegevens met betrekking tot het verzoek tot inschrijving overdragen aan de bank verantwoordelijk voor de betaal- en effectenrekening, de plaatsingsagent van potentiële en actieve uitgevende instellingen, en hun verbonden agenten;

3.2.3 informatie en meldingen met betrekking tot de betaal- en effectenrekening van de Gebruiker verzamelen van de kredietinstelling die deze rekeningen beheert.

3.3 De effecten die worden aangeboden aan de investeerders worden uitgegeven door CrossLend Securities SA Luxemburg en worden door CrossLend geplaatst op het CrossLend Platform namens en onder de volledige verantwoordelijkheid van een kredietinstelling. De inschrijving op de effecten door de investeerders maakt deel uit van een aparte inschrijfovereenkomst tussen de investeerder en de Uitgevende Instelling CrossLend Securities SA, Luxemburg, geplaatst door een kredietinstelling. Het CrossLend Platform dient uitsluitend als elektronisch communicatiemiddel tussen de investeerder, de uitgevende instelling en de kredietinstelling. CrossLend levert geen investeringsadviesdiensten. Er worden in het bijzonder geen investeringsaanbevelingen gegeven noch wordt fiscaal of juridisch advies verstrekt.

4. Registratie en contractuele voorwaarden voor het gebruik van de website

4.1 Het is vereist om u te registeren als Gebruiker om het CrossLend Platform in zijn volle omvang te gebruiken. Registratie is toegestaan voor natuurlijke personen die volledige rechtsbevoegdheid hebben en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

4.2 Registratie vereist dat alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid worden verstrekt. Tevens is de Gebruiker verplicht om zijn of haar registratie gegevens te allen tijde geactualiseerd te houden.

4.3 Na een succesvolle registratie van de Gebruiker bij het CrossLend Platform, zal een contract voor het gebruik van de website van kracht zijn uitsluitend op basis van de CrossLend Gebruikersvoorwaarden.

4.4 Na een succesvolle registratie zal CrossLend een e-mail met een bevestiging sturen naar de Gebruiker. Door op de meegestuurde link te klikken, zal het persoonlijke CrossLend-account van de Gebruiker worden geactiveerd. Het e-mailadres van de Gebruiker voor de communicatie tussen CrossLend en de Gebruiker wordt hierbij tevens bevestigd. Gebruikers worden er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat de mogelijkheid dat onbevoegde derden de elektronisch verzonden gegevens kunnen bekijken, lezen, bewerken of verwijderen in principe niet kan worden uitgesloten. Dienovereenkomstig is CrossLend op geen enkele wijze aansprakelijk voor de veiligheid van de gegevens die op deze manier worden verzonden. Via het CrossLend-account kan de Gebruiker toegang verkrijgen tot zijn of haar persoonlijke gegevens en daar veranderingen in aanbrengen. De Gebruiker kan daarnaast informatie inwinnen over huidige kredieten, de status van betalingen en de status van effecten waarop is ingeschreven.

5. Algemene verantwoordelijkheden van de Gebruikers

5.1 Het CrossLend-account mag alleen worden gebruikt door geregistreerde Gebruikers.

5.2 De Gebruiker is verplicht om het wachtwoord van zijn of haar CrossLend-account geheim te houden en zorgvuldig om te gaan met de toegang tot zijn of haar CrossLend-account. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat ongeautoriseerde derden geen kennis kunnen nemen van zijn of haar wachtwoord. Om misbruik te voorkomen, dienen wachtwoorden niet elektronisch te worden opgeslagen dan wel op andere wijze op schrift te worden gesteld. De Gebruiker zal direct zijn of haar wachtwoord wijzigen indien derden kennis van het wachtwoord hebben genomen. De Gebruiker is tevens verplicht zijn of haar wachtwoord direct te wijzigen, indien hij vermoedt dat derden ongeautoriseerde toegang hebben verkregen. Vanwege veiligheidsredenen wordt de Gebruiker aangeraden om zijn of haar wachtwoord regelmatig te wijzigen.

5.3 De Gebruiker is verplicht CrossLend onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig bewijs van misbruik van zijn of haar account door derden.

5.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die voortvloeien uit het gebruik van zijn of haar CrossLend-account, inclusief het oneigenlijk gebruik door derden, tenzij hij of zij niet aansprakelijk is te houden voor het misbruik, of indien hij of zij zijn of haar zorgvuldigheidsplicht niet heeft geschonden.

5.5 Het is voor de Gebruiker verboden om het CrossLend Platform te gebruiken op onrechtmatige wijze, in strijd met de overeenkomst of op enige andere abusievelijke manier, zoals het aantasten of verstoren van de functionaliteit van het CrossLend Platform (bijvoorbeeld door het schenden van de integriteit van het systeem), het overdragen van een CrossLend-account aan derden of het verlenen van toegang tot de CrossLend-account aan onbevoegde derden.

5.6 Met betrekking tot de toegang tot login-gegevens, veiligheidsinstellingen en legitimatie instrumenten die aan een investeerder worden verstrekt door de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaal- en effectenrekening, zegt de investeerder bij dezen tevens toe aan CrossLend om te voldoen aan de zorgplichten en andere voorwaarden van de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaal- en effectenrekening. Bovendien committeert hij of zij zich jegens CrossLend ook om

- alleen gebruik te maken van de communicatiemiddelen die toelaatbaar zijn volgens de Algemene Voorwaarden van de kredietinstelling;
- te voldoen aan de eisen voor de veiligheid en het gebruik van de inloggegevens gebruikt door de investeerder, die worden bepaald in de Algemene Voorwaarden van de kredietinstelling.
- onmiddellijk de kredietinstelling te informeren indien de investeerder redenen heeft om te geloven dat zijn account is gebruikt zonder toestemming;
- onmiddellijk eventuele diefstal of misbruik van inloggegevens te melden aan de politie;
-te voldoen aan de eisen voor de veiligheid en het gebruik van de inloggegevens gebruikt door de investeerder, die worden bepaald in de Algemene Voorwaarden van de kredietinstelling.

Alle vorderingen en bezwaren die voortvloeien uit de contractuele relatie met de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaal- en effectenrekening kunnen slechts worden ingesteld jegens deze kredietinstelling.

6. Beschikbaarheid

Voor zover het technisch haalbaar is en commercieel redelijk, zal CrossLend zorgdragen voor een onbeperkte beschikbaarheid van het CrossLend Platform. CrossLend kan dit laatste echter niet garanderen. In het bijzonder kunnen onderhoudswerk, veiligheids- en capaciteitsredenen, technische omstandigheden alsook gebeurtenissen buiten de sfeer van controle van CrossLend leiden tot tijdelijke ontoegankelijkheid van het CrossLend Platform.

7. Hotline

CrossLend biedt de Gebruiker klantondersteuning. Dit omvat de telefonische ondersteuning van de Gebruiker met betrekking tot algemene vragen over de diensten van CrossLend (8.00 uur tot 19.00 uur CET, maandag tot en met vrijdag, behalve tijdens officiële feestdagen). In aanvulling op deze hotline, zal de Gebruiker toegang hebben tot een online service center op het CrossLend Platform, welke door de Gebruiker dient te worden gebruikt als eerste contactpunt.

8. Intellectueel eigendom en toegestaan gebruik van de website

8.1 De gegevens en het (beeld)materiaal, waaronder foto's, afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, symbolen, foto’s, teksten en andere afbeeldingen (hierna "Content") op het CrossLend Platform worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, wetgeving inzake gegevensbescherming en / of andere intellectuele eigendomswetten. Gebruikers kunnen alleen gebruikmaken van deze Content voor private, niet-commerciële doeleinden binnen het kader van de CrossLend Platform. Ieder ander gebruik en / of het kopiëren van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossLend wordt gezien als een schending van de CrossLend Gebruikersvoorwaarden en is dus verboden.

8.2 Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software voor het extraheren van gegevens van het CrossLend Platform, in het bijzonder in het kader van commerciële doeleinden, is verboden.

9. Gegevensbescherming

CrossLend zal gegevens van Gebruikers verwerken tot in zoverre dit vereist is voor de uitvoering van zijn of haar dienstverlening onder deze Gebruikersvoorwaarden, of op voorwaarde dat de Gebruiker zijn toestemming heeft verleend, of indien een wettelijke toestemming geldt. Informatie over de reikwijdte van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door CrossLend kan worden gevonden in de van CrossLend, welke te allen tijde kan worden ingezien op en afgedrukt via de website www.crosslend.com. De Gebruiker kan zich op elk gewenst moment afmelden voor de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

10. Contractuele looptijd en de beëindiging van de CrossLend Gebruikersvoorwaarden

10.1 Tenzij beëindigd, zullen de CrossLend Gebruikersvoorwaarden volledig van kracht blijven voor een onbepaald termijn.

10.2 Zowel de Gebruiker alsook CrossLend kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, door voorafgaande schriftelijke opzegging aan de andere partij met een beëindigingstermijn van twee weken voor het einde van de maand (inclusief e-mail). Beëindiging voor de afwikkeling van enige lopende overeenkomst inzake kredietbemiddeling of investering is uitgesloten.

10.3 Het recht om vanwege een geldige reden op te zeggen blijft onaangetast.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Er is geen sprake van aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van schade als gevolg van opzet of grove schuld, dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van CrossLend of door fraude of door een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11.2 Behoudens clausule 11.1, zal Crosslend niet aansprakelijk zijn dan wel op basis van een claim op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst voor enig verlies van winst, zakelijk verlies, verlies van inkomsten, verwachte besparingen, goodwill, of elke indirecte of gevolgschade zelfs als het te verwachten is en indien CrossLend was geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

11.3 Behoudens clausule 11.1, zal CrossLend niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van gebeurtenissen welke zich afspelen buiten haar controle met inbegrip van schade die niet had kunnen worden voorkomen door mitigatie door of namens CrossLend.

11.4 Behoudens clausule 11.1, zal CrossLend niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of storingen in de technische infrastructuur van het CrossLend Platform welke zich afspelen buiten haar controle.

11.5 CrossLend heeft geen controle over de informatie en diensten die worden aangeboden door derden. CrossLend is niet aansprakelijk voor enige informatie van of handelingen van derden en zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

12. Slotbepalingen

12.1 Plaats van uitvoering van de diensten is de plaats van vestiging van CrossLend.

12.2 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderhevig aan Duits recht..

12.3 Voor zover de Gebruiker een handelaar is, is de rechtbank Berlijn bevoegd.

12.4 Mochten één of meer bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. De Partijen verbinden zich ertoe overeenstemming te bereiken over een effectieve vervangende bepaling die zo dicht mogelijk ligt bij de ongeldige bepaling of het beoogde doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt voor hiaten in het contract.

12.5 Deze CrossLend Gebruikersvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Duitse taal. De originele versie kan hier worden gedownload. In het geval van discrepanties tussen deze Nederlandse vertaling, welke uitsluitend is opgesteld voor gebruikersgemak doeleinden, en de originele Duitse versie, zal de originele Duitse versie prevaleren.

Scroll To Top